ТАРИФА НА ТАКСИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

на Кредитни продукти „Кредит до заплата” и „Кредит на вноски”

I.Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит

1. Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита, считано от датата на падежа на съответната погасителна вноска.

Разходът по настоящата точка се определя в зависимост от кредитния продукт и съответните дни просрочие и се изчислява по начина, посочен в долната Таблица 1 и Таблица 2.


Таблица 1 – за Кредитен продукт „Кредит до заплата”

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава до 4 дни (включително), считано от датата, следваща датата на падежа (за първия работен ден на забава разходите не се начисляват) – разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два напомнителни смс-а и две телефонни обаждания.

30 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 4 дни (включително), считано от датата, следваща датата на падежа до 30 дни (включително) - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а, две телефонни обаждания и консултация с адвокат.

60 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 30 дни, считано от датата, следваща датата на падежа - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания.

30 лева


Таблица 2 – за Кредитен продукт „Кредит на вноски”

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита с повече от 7 календарни дни, считано от датата на падежа на съответната погасителна вноска - разходите включват подготовка и изпращане на едно напомнително електронно писмо, един смс и едно телефонно обаждане.

20 лева

II.Такси за предоставяни от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД услуги във връзка с кредитни задължения

Таблица 3

Вид Такса

Количество

Размер

Такса за издаване на Удостоверение за липса на задължения

1 брой

15 лева с ДДС 

Такса за издаване на Удостоверение за актуален дълг

1 брой

15 лева с ДДС

Такса за издаване на Удостоверение дубликат

1 брой

5 лева с ДДС 

Такса за издаване на всяко второ или последващо Удостоверение

за един кредит

1 брой

5 лева с ДДС  

*Горепосочените удостоверения се предоставят само и единствено след заплащане на съответната такса и след представяне на платежния документ, установяващ това.

Всички неупоменати в настоящата тарифа такси и неустойки се събират съгласно предвиденото в индивидуалния договор за кредит и приложимите към него общи условия.

Настоящата Тарифа влиза в сила по т. І считано от 15.05.2019г.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 1500 лева
до 12 месеца без поръчител

Вземи сега