ТАРИФА НА ТАКСИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

на Кредитни продукти „Кредит до заплата” и „Кредит на вноски”

I.Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит

1. Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита, считано от датата на падежа на съответната погасителна вноска.

Разходът по настоящата точка се определя в зависимост от кредитния продукт, размера на главницата по отпуснатия кредит и съответните дни просрочие и се изчислява по начина, посочен в долните Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4.


Таблица 1 – за Кредитен продукт „Кредит до заплата” при главница на кредита в размер от 50 до 299 лева

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава до 2 календарни дни, считано от датата на падежа – разходите включват подготовка и изпращане на едно напомнително електронно писмо, един напомнителен смс и едно телефонно обаждане. Таксата се начислява на 2-рия ден от забавата.

20 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 2 календарни дни, считано от датата на падежа, до 7 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 7-мия ден от забавата.

30 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 7 календарни дни, считано от датата на падежа, до 20 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 20-тия ден от забавата.

30 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 31 календарни дни, считано от датата на падежа - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а, две телефонни обаждания и консултация с адвокат. Таксата се начислява на 31-вия ден от забавата.

50 лева


Таблица 2 – за Кредитен продукт „Кредит до заплата” при главница на кредита в размер от 300 до 500 лева

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава до 2 календарни дни, считано от датата на падежа – разходите включват подготовка и изпращане на едно напомнително електронно писмо, един напомнителен смс и едно телефонно обаждане. Таксата се начислява на 2-рия ден от забавата.

30 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 2 календарни дни, считано от датата на падежа, до 7 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 7-мия ден от забавата.

40 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 7 календарни дни, считано от датата на падежа, до 20 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 20-тия ден от забавата.

40 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 31 календарни дни, считано от датата на падежа - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а, две телефонни обаждания и консултация с адвокат. Таксата се начислява на 31-вия ден от забавата.

50 лева


Таблица 3 – за Кредитен продукт „Кредит на вноски” при главница на кредита в размер от 50 до 599 лева

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита до 7 календарни дни, считано от датата на падежа – разходите включват подготовка и изпращане на едно напомнително електронно писмо, един напомнителен смс и едно телефонно обаждане. Таксата се начислява на 7-мия ден от забавата.

15 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита над 7 календарни дни, считано от датата на падежа, до 20 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 20-тия ден от забавата.

10 лева

Таблица 4 – за Кредитен продукт „Кредит на вноски” при главница на кредита в размер над 600 лева

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита до 7 календарни дни, считано от датата на падежа – разходите включват подготовка и изпращане на едно напомнително електронно писмо, два напомнителен смс-а и едно телефонно обаждане. Таксата се начислява на 7-мия ден от забавата.

20 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита над 7 календарни дни, считано от датата на падежа, до 20 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 20-тия ден от забавата.

10 лева

II.Такси за предоставяни от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД услуги във връзка с кредитни задължения

Таблица 5

Вид Такса

Количество

Размер

Такса за издаване на Удостоверение за липса на задължения

1 брой

15 лева с ДДС 

Такса за издаване на Удостоверение за актуален дълг

1 брой

15 лева с ДДС

Такса за издаване на Удостоверение дубликат

1 брой

5 лева с ДДС 

Такса за издаване на всяко второ или последващо Удостоверение

за един кредит

1 брой

5 лева с ДДС  

*Горепосочените удостоверения се предоставят само и единствено след заплащане на съответната такса и след представяне на платежния документ, установяващ това.

III.ТАКСИ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТ

Таблица 6

Вид Такса

Размер

Такса за предсрочно погасяване, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година.

1.0 % от сумата на предсрочно погасената главница по кредита 

Такса за предсрочно погасяване, когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година.

0.5 % от сумата на предсрочно погасената главница по кредита

IV.ТАКСИ ЗА ПАКЕТ „ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО (ВИП) ОБСЛУЖВАНЕ“

Таблица 7

Вид Такса

Главница на кредита

Размер

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

50 лева

5 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

100 лева

10 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

150 лева

15 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

200 лева

20 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

250 лева

25 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

300 лева

30 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

300 лева

30 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

400 лева

40 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

450 лева

45 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

500 лева

50 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

600 лева

60 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

Над 600 лева

60 лева с ДДС

Всички неупоменати в настоящата тарифа такси и неустойки се събират съгласно предвиденото в индивидуалния договор за кредит и приложимите към него общи условия.

Настоящата Тарифа влиза в сила по т. І считано от 1.11.2021г.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 5000 лева
до 12 месеца без поръчител

Вземи сега