ТАРИФА НА ТАКСИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

на Кредитни продукти „Кредит до заплата” и „Кредит на вноски”

I.Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит

1. Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита, считано от датата на падежа на съответната погасителна вноска.

Разходът по настоящата точка се определя в зависимост от кредитния продукт, размера на главницата по отпуснатия кредит и съответните дни просрочие и се изчислява по начина, посочен в долните Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4.


Таблица 1 – за Кредитен продукт „Кредит до заплата” при главница на кредита в размер от 50 до 299 лева

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава до 2 календарни дни, считано от датата на падежа – разходите включват подготовка и изпращане на едно напомнително електронно писмо, един напомнителен смс и едно телефонно обаждане. Таксата се начислява на 2-рия ден от забавата.

20 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 2 календарни дни, считано от датата на падежа, до 7 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 7-мия ден от забавата.

30 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 7 календарни дни, считано от датата на падежа, до 20 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 20-тия ден от забавата.

30 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 31 календарни дни, считано от датата на падежа - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а, две телефонни обаждания и консултация с адвокат. Таксата се начислява на 31-вия ден от забавата.

50 лева


Таблица 2 – за Кредитен продукт „Кредит до заплата” при главница на кредита в размер от 300 до 500 лева

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава до 2 календарни дни, считано от датата на падежа – разходите включват подготовка и изпращане на едно напомнително електронно писмо, един напомнителен смс и едно телефонно обаждане. Таксата се начислява на 2-рия ден от забавата.

30 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 2 календарни дни, считано от датата на падежа, до 7 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 7-мия ден от забавата.

40 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 7 календарни дни, считано от датата на падежа, до 20 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 20-тия ден от забавата.

40 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 31 календарни дни, считано от датата на падежа - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а, две телефонни обаждания и консултация с адвокат. Таксата се начислява на 31-вия ден от забавата.

50 лева


Таблица 3 – за Кредитен продукт „Кредит на вноски” при главница на кредита в размер от 50 до 599 лева

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита до 7 календарни дни, считано от датата на падежа – разходите включват подготовка и изпращане на едно напомнително електронно писмо, един напомнителен смс и едно телефонно обаждане. Таксата се начислява на 7-мия ден от забавата.

15 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита над 7 календарни дни, считано от датата на падежа, до 20 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 20-тия ден от забавата.

10 лева

Таблица 4 – за Кредитен продукт „Кредит на вноски” при главница на кредита в размер над 600 лева

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита до 7 календарни дни, считано от датата на падежа – разходите включват подготовка и изпращане на едно напомнително електронно писмо, два напомнителен смс-а и едно телефонно обаждане. Таксата се начислява на 7-мия ден от забавата.

20 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита над 7 календарни дни, считано от датата на падежа, до 20 календарни дни - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания. Таксата се начислява на 20-тия ден от забавата.

10 лева

II.Такси за предоставяни от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД услуги във връзка с кредитни задължения

Таблица 5

Вид Такса

Количество

Размер

Такса за издаване на Удостоверение за липса на задължения

1 брой

15 лева с ДДС 

Такса за издаване на Удостоверение за актуален дълг

1 брой

15 лева с ДДС

Такса за издаване на Удостоверение дубликат

1 брой

5 лева с ДДС 

Такса за издаване на всяко второ или последващо Удостоверение

за един кредит

1 брой

5 лева с ДДС  

*Горепосочените удостоверения се предоставят само и единствено след заплащане на съответната такса и след представяне на платежния документ, установяващ това.

III.ТАКСИ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА КРЕДИТ

Таблица 6

Вид Такса

Размер

Такса за предсрочно погасяване, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година.

1.0 % от сумата на предсрочно погасената главница по кредита

Такса за предсрочно погасяване, когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година.

0.5 % от сумата на предсрочно погасената главница по кредита

IV.ТАКСИ ЗА ПАКЕТ „ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО (ВИП) ОБСЛУЖВАНЕ“ за КРЕДИТ ДО ЗАПЛАТА

Таблица 7

Вид Такса

Главница на кредита

Размер

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

50 лева

5 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

100 лева

10 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

150 лева

15 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

200 лева

20 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

250 лева

25 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

300 лева

30 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

350 лева

35 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

400 лева

40 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

450 лева

45 лева с ДДС

Такса за Пакет „Префернциално (ВИП) обслужване“

500 лева

50 лева с ДДС

V.ТАКСИ „Оценка на риска“ за Кредит на Вноски

Таблица 8

Вид Такса

Главница на кредита

Размер

Такса „Оценка на риска“

600 лева

до 60 лева

Такса „Оценка на риска“

700 лева

до 70 лева

Такса „Оценка на риска“

800 лева

до 80 лева

Такса „Оценка на риска“

900 лева

до 90 лева

Такса „Оценка на риска“

1000 лева

до 100 лева

Такса „Оценка на риска“

1100 лева

до 110 лева

Такса „Оценка на риска“

1200 лева

до 120 лева

Такса „Оценка на риска“

1300 лева

до 130 лева

Такса „Оценка на риска“

1400 лева

до 140 лева

Такса „Оценка на риска“

1500 лева

до 150 лева

Такса „Оценка на риска“

над 1500 лева

до 150 лева

Всички неупоменати в настоящата тарифа такси и неустойки се събират съгласно предвиденото в индивидуалния договор за кредит и приложимите към него общи условия.

Настоящата Тарифа влиза в сила по т. І считано от 29.09.2023г.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн, в рамките на работното време на дружеството.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 5000 лева
до 24 месеца без поръчител

Вземи сега