ТАРИФА НА ТАКСИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

на Кредитни продукти „Кредит до заплата” и „Кредит на вноски”

I.Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит

1. Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита, считано от датата на падежа на съответната погасителна вноска.

Разходът по настоящата точка се определя в зависимост от кредитния продукт и съответните дни просрочие и се изчислява по начина, посочен в долната Таблица 1 и Таблица 2.


Таблица 1 – за Кредитен продукт „Кредит до заплата”

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава до 4 дни (включително), считано от датата, следваща датата на падежа (за първия работен ден на забава разходите не се начисляват) – разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два напомнителни смс-а и две телефонни обаждания.

30 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 4 дни (включително), считано от датата, следваща датата на падежа до 30 дни (включително) - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а, две телефонни обаждания и консултация с адвокат.

60 лева

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава над 30 дни, считано от датата, следваща датата на падежа - разходите включват подготовка и изпращане на две напомнителни електронни писма, два смс-а и две телефонни обаждания.

30 лева


Таблица 2 – за Кредитен продукт „Кредит на вноски”

Вид

Размер

Разходи за извънсъдебно събиране на просрочен кредит при забава на която и да е погасителна вноска по кредита с повече от 7 календарни дни, считано от датата на падежа на съответната погасителна вноска - разходите включват подготовка и изпращане на едно напомнително електронно писмо, един смс и едно телефонно обаждане.

20 лева

II.Такси за предоставяни от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД услуги във връзка с кредитни задължения

Таблица 3

Вид Такса

Количество

Размер

Такса за издаване на Удостоверение за липса на задължения

1 брой

15 лева с ДДС 

Такса за издаване на Удостоверение за актуален дълг

1 брой

15 лева с ДДС

Такса за издаване на Удостоверение дубликат

1 брой

5 лева с ДДС 

Такса за издаване на всяко второ или последващо Удостоверение

за един кредит

1 брой

5 лева с ДДС  

*Горепосочените удостоверения се предоставят само и единствено след заплащане на съответната такса и след представяне на платежния документ, установяващ това.

Всички неупоменати в настоящата тарифа такси и неустойки се събират съгласно предвиденото в индивидуалния договор за кредит и приложимите към него общи условия.

Настоящата Тарифа влиза в сила по т. І считано от 15.05.2019г.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Кредит до заплата

Кредит до заплата

от 50 до 500 лева
без поръчител

Вземи сега
Кредит на вноски

Кредит на вноски

от 600 до 1500 лева
до 12 месеца без поръчител

Вземи сега