Политика при просрочени вземания

Финансов пример за кредит от Smilecredit.bg

Финансов пример - Кандидатствате за кредит на стойност 600 лева със срок на договора 3 месеца. Лихвата и таксата за посочения период са в размер на 51,84 лева. Общата сума за връщане е 651,84 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 65,00%. Минимален срок на погасяване 90 дни. Максимален срок на погасяване 360 дни.

Горепосоченият финансов пример се отнася и се прилага, когато Клиентът усвоява цялата сума по кредита, ползва кредита за целия срок на договора, погасява всяка вноска на съответния падеж и Клиентът изпълнява точно и в срок задълженията си по договора за кредит. В случай че Клиентът не изпълнява надлежно и в срок задълженията си по договора за кредит, е възможно да му бъдат начислени допълнителни разходи, лихви или неустойки за неизпълнение.

Клиентите одобрени за кредит от Smilecredit.bg се задължават според Общите условия да предоставят обезпечение по кредита до размера на главницата, като представят банкова гаранция или осигурят двама поръчители по кредита. При непредоставяне на обезпечение по кредита се начисляват неустойки.

Клиентите, избрали опцията за удължаване периода на кредита, също се задължават да предоставят обезпечение по кредита до размера на главницата. При непредоставяне на обезпечение по кредита се начисляват неустойки.

Адрес на управление

гр. София 1407, ул. Сребърна №16, офис сграда Park Lane, етаж 8, тел: 0700 180 38, от 09:00 до 18:00 ч. в работни дни.

Просрочени или непогасени кредити

При неизплащане на кредита, Ви се начисляват допълнителни такси за извънсъдебно събиране (ДТИС). ДТИС са в размер на 120 лева и се начисляват при неизпълнение на Вашият погасителен план. Непогасените задължения влошават Вашата кредитна история в Централния кредитен регистър на Българска народна банка. Влошената кредитна история води до ограничаване на достъпа до потребителски, ипотечни, кредитни или лизингови продукти в бъдеще. Историята в Централния кредитен регистър се пази в срок от 5 години. При неспазване на задълженията по договора за кредит следва да се начислява наказателна лихва в размер, определен в общите условия на кредита и законовата рамка. Ако не можем да се свържем с Вас, ще изпратим писмо на Вашия личен адрес. Всички разходи за подготовка, изготвяне и изпращане на писмото ще бъдат за Ваша сметка.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн, в рамките на работното време на дружеството.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 5000 лева
до 24 месеца без поръчител

Вземи сега