Общи условия
на "AЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД - гр. София,
Приложими към договори за потребителски кредит

Раздел първи

Общи разпоредби

Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия и сключваните договори за кредит, към които са приложими, следните термини имат следното значение:

Договор за потребителски кредит „Кредит до заплата” и „Кредит на вноски” или „Договорът за кредит” или „Договорът” е договор, въз основа на който Кредитодателят предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучател кредит, като договорът се сключва в съответствие с условията и разпоредбите на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/, Закона за потребителския кредит /ЗПК/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/ и приложимото българско законодателство, както и настоящите Общи условия.
„Кредитодател” е „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, ул. Сребърна №16, офис сграда Park Lane, етаж 8, вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка (БНБ), под номер BGR00298. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” №1.
„Клиент” е всяко физическо лице, което е изявило желание да ползва услуги или се ползва от услугите, предоставяни от “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД.
„Кредитополучател” e дееспособно физическо лице-потребител на възраст над 18 годишна възраст, на който Кредитодателят предоставя заем при условията на сключен с лицето Договор за кредит и настоящите Общи условия.
„Потребител” е физическо лице, което при сключването на Договора за кредит действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност.
„Страни” - Кредитодателят и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”.
„Срок на договора” е периодът от време, в рамките на който съществува договорното правоотношение между страните – от влизане в сила на договора до погасяване на всички задължения на страните по него.
Срок на кредита” е определен, фиксиран като продължителност времеви период, през който усвоеният от Кредитополучателя кредит се олихвява съгласно сроковете и условията на настоящите Общи условия и индивидуалния Договор за кредит и приложенията и анексите към него. Срокът на кредита тече от момента на усвояване на кредита до датата на погасяване на всички суми съгласно погасителния план към кредита.
„Сума по кредита” е разрешената от Кредитодателя главница по кредита, която Кредитополучателят може да усвои и да ползва при условията на настоящите Общи условия и индивидуалния Договор за кредит и приложенията и анексите към договора, която следва да погаси в рамките на Срока на кредита. Във всички случаи Кредитополучателят е длъжен на датата на изтичане на Срока на кредита да погаси изцяло усвоената Сума по кредита и да е заплатил всички дължими лихви, неустойки, такси и разноски по кредита съгласно погасителния план и договора за кредит и приложението към него, като погасяването на всички суми по кредита е необходимо и задължително условие за усвояване от страна на Кредитополучателя на нов кредит.
„Лихва за ползване на кредита” или „Лихва” е дължимата от Кредитополучателя сума по уговорената между Страните възнаградителна лихва за ползването на кредита.
„Заявка за кандидатстване” е Стандартизирана форма, с която Кредитополучателят заявява искането си за получаване на заем, съдържаща лични данни на кандидата, сума на искания заем, срок за ползване на заема, банкова сметка и др. Изпраща се до Кредитодателя чрез попълване на електронна форма за регистрация, намираща се на Уеб–страницата на Кредитодателя - www.smilecredit.bg.
„Мобилен канал за връзка” е кратък СМС номер, на който Клиентите и Кредитодателят изпращат съобщения, потвърждения и дават съгласие във връзка със сключването на Договора за кредит.
„Уеб-страница” е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в интернет – www.smilecredit.bg, на който е разположен уебсайта на Кредитодателя. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от Кредитодателя услуги;
„Платежна система на Изипей“ – система за предоставяне на платежни услуги, повече информация за която може да се получи на интернет страницата на дружеството управляващо системата за платежни услуги, намираща се на адрес – www.easypay.bg. Паричните преводи, извършени от Кредитодателя чрез услугите на Изипей, се получават във всеки един от офисите на „Изипей” АД.
Работно време е работното време на Кредитодателя от 9:00 до 18:00 часа в работни дни.
„Кредитeн продукт” – ще означава установените от Кредитодателя съвкупности и/или комбинации от различни Специфични условия, суми, срокове и други условия, установени на Сайта и в настоящите Общи условия за всеки отделен Кредитен продукт, при които се отпускат Кредити на Кредитополучатели. Кредитодателят може да променя периодично условията по даден Кредитен продукт, да включва или премахва като част от същия дадени Специфични условия. Възможно е за даден Кредитен продукт да са алтернативно и/или кумулативно приложими различни Специфични условия. Кредитополучателят няма право да заявява и получава Кредит при Специфични условия, различни от установените от Кредитодателя такива за съответните Кредитни продукти.
Приложно поле
Настоящите Общи условия на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД приложими към договори за потребителски кредити (наричани за краткост само “Общи условия”), са установени на основание чл. 298 от Търговския закон /ТЗ/ и съдържат типизираните условия на Договорите за потребителски кредит, които се сключват между „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, в качеството му на кредитодател, и потребители, в качеството им на кредитополучатели по отношение на Кредитните продукти „Кредит до заплата” и „Кредит на вноски”. Настоящите Общи условия са приложими само към договорите за кредит, които кредитодателят сключва с физически лица, имащи качеството на потребители при сключване на договора, и при условие, че съответният договор попада в приложното поле на Закона за потребителския кредит /ЗПК/.
Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на договорите за кредит, които кредитодателят сключва с физически лица, когато последните при сключване на договора действат в рамките на своята професионална или търговска дейност. Настоящите Общи условия не се прилагат и по отношение на сключвани с физически лица-потребители договори за кредит, когато договорите са извън приложното поле на ЗПК съгласно чл.4 от същия закон. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на договорите за кредит, които се уреждат от Общите условия на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, приложими към други Кредитни продукти.
Настоящите Общи условия са задължителни за Кредитополучателите и се прилагат в отношенията между страните по сключен Договор за кредит, доколкото в договора и/или в приложения и/или анекси към него не са предвидени специални условия, с които е уговорено друго и/или които изключват приложението на някои от Общите условия.
В случай че поради промени в законодателството или поради друга причина, която и да било клауза на настоящите Общи условия не може да бъде приложена, отношенията между страните се уреждат от разпоредбите на Договора за кредит, както и от съответните разпоредби на българското законодателство и установените търговски практики и обичаи.
Настоящите Общи условия съдържат информацията, която Кредитодателят трябва да предостави на своите клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му включително информация за начините за разумно и справедливо уреждане на споровете и за основните права и задължения на Кредитодателя и на Кредитополучателя и/или Клиента.

Раздел втори

Потребителски кредит

Регистрация на профил. Кaндидатстване и сключване на договор за кредит
Кредитополучатели могат да бъдат всички пълнолетни дееспособни физически лица с постоянно местоживеене в страната, които отговарят на всички условия съгласно настоящите Общи условия.
Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на договор, по силата на който Кредитодателят предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучателя кредит под формата на паричен заем, който Кредитополучателят се задължава да ползва за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените срокове и условия, и да върне кредита на Кредитодателя ведно с дължимите лихви, такси, разноски и др. и при спазване на сроковете и условията на настоящите Общи условия, Договора за потребителски кредит, приложенията и анексите към него и Погасителния план.
Договарянето между страните се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, уеб-сайт и телефон), като договорът за кредит се сключва във формата на електронен документ или на хартиен или друг траен носител и правоотношението се реализира при спазване на изискванията на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (ЗПФУР), Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Закона за потребителския кредит (ЗПК) и др.
Сключването на договора за потребителски кредит става по инициатива на Клиента (Кредитополучателя). Всеки нов Клиент е необходимо да регистрира собствен профил на Уеб-сайта на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД – www.smilecredit.bg, като за регистрацията се изисква посочване на Потребителско име /e-mail/, телефонен номер и парола.
В края на регистрацията на профила Клиентът задължително трябва да се запознае и да посочи, че е съгласен с настоящите Общи условия и дава съгласие за обработка на личните му данни. Приемането на настоящите Общи условия и съгласието за обработка на личните му данни е необходимо условие за регистрация на профила. Предоставянето на потребителски кредит подлежи на предварително одобрение от Кредитодателя съобразно описаните в настоящите Общи условия правила. Регистрацията на профила и получаването от страна на Кредитодателя на Заявка за кандидатстване за кредит не задължава последния да предостави заем на кандидатстващия за кредит.
За да завърши регистрацията на своя профил, Клиентът получава линк на посочената от него електронна поща, която следва да потвърди. След потвърждението се изпраща ПИН код под формата на кратко електронно съобщение (СМС) на посочения от него телефонен номер, който следва да се потвърди в профила. Потвърждението на e-mail адреса и телефонния номер е необходимо условие за регистрация на профила и за кандидатстване на Клиента за кредит. При промяна на вече потвърден e-mail адрес и/или телефонен номер от страна на Клиента, последният е длъжен да потвърди новите данни съответно с активен линк и/или ПИН код. В 3 /три/ дневен срок от промяната им, Кредитополучателят е длъжен да ги изпрати до Кредитодателя на е-mail адрес: support@smilecredit.bg.
След завършване на регистрацията на своя профил и за да получи кредит, Клиентът попълва Заявка за кандидатстване за кредит, намираща се на Уеб-сайта, където Клиентът избира вида на кредитния продукт, предоставя пълни и верни данни относно своята самоличност като: Три имена, ЕГН, Адрес /постоянен и настоящ/, Данни по лична карта, Вид заетост, Име и телефонен номер на лице за контакт и други. Преди изпращане на Заявката Клиентът посочва начин на усвояване на кредита - чрез платежната система на Изипей и/или по своя Банкова сметка. Кредитополучателят е длъжен да актуализира предоставените при регистрацията данни в 3 /три/ дневен срок от тяхната промяна, като ги изпрати до Кредитодателя на е-mail адрес: support@smilecredit.bg. За да изпрати последваща Заявка за кандидатстване за кредит след първата, както и всяка следваща, Клиентът използва своя съществуващ профил.
Кредитодателят има право по всяко време да изисква предоставяне на допълнителни данни и документи както за Клиента, така и за неговите поръчители, включително копие на лична карта и други документи, които се изпращат на електронната поща на Кредитодателя. Кредитодателят има право да позвъни на посочените потвърдени в профила на Клиента телефони и да уточни представените от Клиента и неговите поръчители данни.
Кредитодателят разглежда предоставената от Клиента информация и въз основа на същата го уведомява в разумен срок за съгласието си за предоставянето на кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит. Кредитодателят не е длъжен да обосновава пред Клиента отказа за отпускане на кредита. Кредитодателят има право да предостави по-малък по размер кредит в сравнение с този, за който Клиентът е кандидатствал, респективно е посочил в Заявката за кандидатстване.
Клиентът носи отговорност за истинността и верността на предоставените на Кредитодателя данни и документи. Забранява се регистрацията и/или кандидатстване под неистинско име, чуждо или изменено собствено име или други неверни данни както за Клиента, така и за поръчителите.
При сключване на Договора за кредит Клиентът се задължава да съобщава своевременно на Кредитодателя за всяка промяна на обстоятелствата, посочени в Заявката за кандидатстване и в частност, но не само за всякакви промени в месечния доход, личния адрес и този на работодателя му, мястото му на работа (работодателя), телефонните номера, обслужващите банки и банковите му сметки.
За да се пристъпи към сключване на Договора за кредит е необходимо Кредитодателят да е одобрил отпускането на кредит на Клиента и да го е информирал за това.
В случай че Клиентът е одобрен, Договорът за кредит, заедно с Общите условия, Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение № 2 от ЗПК, Приложение № 1 към договора за кредит и Погасителния план към кредита се изпращат на неговата електронна поща.
За да сключи Договора за кредит, Клиентът трябва да потвърди, че e запознат, приема и е съгласен с Договора за кредит, заедно с Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на Договора, Приложение № 1 към договора за кредит и Погасителния план към него, както че е запознат и е съгласен със Стандартния европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно Приложение № 2 от ЗПК.
Клиентът разполага с 24 часа да приеме и да се съгласи с Договора за кредит, Приложение № 1 към договора за кредит, Погасителния план и настоящите Общи условия, считано от момента на получаването на уведомлението за положителното решение за отпускане на заема или съответно да откаже кредита.
Ако съгласието за сключване на Договора бъде изпратено след изтичане на срока по предходната точка Кредитодателят има право да се откаже от сключването на Договора, като уведоми за това Клиента с писмо на електронната поща или по телефон.
Договорът за кредит се счита за сключен след изпращане от Клиента на Кредитодателя на съгласието за сключване на Договора за кредит, Приложение № 1 към договора за кредит, Погасителния план и настоящите Общи условия. Отговорът, съдържащ съгласието на Кредитополучателя за сключване на договора за кредит, потвърждава неговото желание за незабавното превеждане на заема по банковата му сметка или чрез системата на Изипей.
Съобразно разпоредбата на чл. 10. ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние за договорите за кредит, сключени от разстояние, Кредитополучателят през целия срок на действие на договора има право да поиска да получи на хартиен носител индивидуалните условия на договора си с Кредитодателя.
Кредитодателят отпуска кредита по банковата сметка на Кредитополучателя, която последният е посочил в Заявката за кандидатстване и/или Договора за кредит или чрез системата на Изипей, в случай че Кредитополучателят е избрал този начин за получаване на сумата на кредита.
Необходимо условие за усвояване на следващ кредит е Кредитополучателят да е погасил изцяло всички свои задължения по усвоен предходен кредит, включително и на целия размер на дължимата лихва и главница.
Всички плащания по Договора се извършват в български лева.
Гаранции и декларации на Кредитополучателя
Със съгласието си да сключи Договора за кредит Кредитополучателят декларира и потвърждава, че:
 • а) Икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора за кредит;
 • б) Осведомен е и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние;
 • в) Осведомен е, че лихвената ставка и такси по потребителския кредит в друга финансова институция или банка може да бъде по-малка от събираната от Кредитодателя лихвена ставка и такси и независимо от това Кредитополучателят желае да получи кредит от Кредитодателя;
 • г) Кредитодателят не го е принуждавал да взема кредит и по негово желание му е разяснил съпътстващите сключването на договора задължения и му е отговорил на всички въпроси, свързани с дадения договор;
 • д) Предоставил е на Кредитодателя цялата действителна информация за своето икономическо положение;
 • е) Запознат е с условията за потребителски кредити и декларира, че Кредитодателят е спазил всички условия за предоставяне на информация и данни съгласно ЗПК;
С приемане на настоящите Общи условия и договора за потребителски кредит Кредитополучателят/Клиентът декларира, че е получил своевременно преди сключване на договора за кредит цялата необходима информация по чл. 5, ал.1 и 2 от ЗПК за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит, която му е предоставена във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение №2 към ЗПК.
С приемането на настоящите Общи условия и договора за потребителски кредит Кредитополучателят/Клиентът декларира, че е получил своевременно цялата информация съгласно чл. 9 от ЗПФУР, както и цялата информация по чл. 5, ал. 10 от ЗПК.
Уведомления
Всички уведомления и изявления на страните по Договора се извършват под формата на електронни документи, изпратени от едната страна на електронната поща на другата, която електронна поща за Кредитополучателя е тази, посочена от него при регистрацията на профила си, с изключение на случаите, в които изрично е предвидено уведомяването да е на хартиен носител съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния Договор за кредит. Всички уведомления и изявления се считат за валидни, ако съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис може да се установи несъмнено авторството на страната, от която изхожда документът, и получаването му от насрещната страна.
За всички случаи, за които в тези Общи условия и/или в Договора се предвижда, че данни и информация за промени на обстоятелства и параметри, свързани с изпълнението на договора, ще се публикуват на страницата на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – www.smilecredit.bg, Кредитополучателят се счита за уведомен за тези промени, без да е необходимо допълнително писмено уведомление до него.
Неполучаването на уведомления не е основание за забава на дължимо плащане от Кредитополучателя. Кредититополучателят дължи редовно плащане на определените в този договор падежи независимо дали е получил уведомление.

Раздел трети

Финансови условия

Лихва за ползване на сумата по кредита.
За предоставения кредит Кредитополучателят заплаща на Кредитодателя лихва за ползване на кредита, чийто размер се определя в индивидуалния Договор за кредит.
Размерът на Годишния процент на разходите се посочва в Договора за кредит и/или анексите към договора. Размерът на Годишния процент на разходите се изчислява съгласно формулата, посочена в Приложение 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за потребителския кредит.
Начин на плащане на дължимите от Кредитополучателя суми
Главницата по кредита, лихвата за ползване на кредита, законната лихва, таксите начислени по кредита, неустойките, разноските и други се заплащат от Кредитополучателя на Кредитодателя при срокове и условия, уговорени в настоящите Общи условия, индивидуалния Договор за кредит, приложенията и анексите към договора за кредит и Погасителния план към него. Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от определените дати, посочени в погасителния план.
Плащанията по Договора за кредит следва да бъдат извършвани в български лева. Предоставената сума по кредита, уговорена в Договора за потребителски кредит, се предава на Кредитополучателя в български лева при фиксиран курс на Българска народна банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 евро се обменя за 1.95583 лева. Страните се съгласяват, че при евентуална промяна на официалния курс лев/евро Кредитополучателят ще дължи на Кредитодателя равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната на курса.
Всички дължими плащания към Кредитодателя се извършват чрез платежната система на Изипей или по банкова сметка на Кредитодателя, като банковите сметки са посочени на интернет страницата на Дружеството – www.smilecredit.bg и в Приложение № 1 към индивидуалния договор за кредит.
За да се идентифицира Кредитополучателят при връщане на заема и дължимата лихва, такси и неустойки и др., същият трябва да посочи в платежното нареждане (вносната бележка) своите три имена и/или ЕГН и/или номера на Договора за кредит.
Всички плащания от Кредитополучателя се смятат за извършени от момента на постъпването им в някоя от банковите сметки на Кредитодателя или в неговата микросметка в системата на Изипей.
Всички банкови или други разноски във връзка с плащанията на Кредитополучателя по настоящите Общи условия и по Договора, са за сметка на Кредитополучателя.
След окончателно погасяване на всички задължения по усвоен кредит, Кредитополучателят може да иска от Кредитодателя усвояване на нов кредит. За целта Кредитополучателят подава до Кредитодателя Искане/Заявка за усвояване на нов кредит чрез попълване на електронна форма на искането, намиращо се на уебсайта www.smilecredit.bg.
Кредитодателят разглежда Искането/Заявката за усвояване на нов кредит по преходната точка и в разумен срок уведомява Кредитополучателя за решението си. Кредитодателят по своя преценка, може да предостави на Кредитополучателя за усвояване искания кредит в пълен размер или изцяло по своя преценка да откаже усвояване на нов кредит, без да излага мотивите си за това.

Pаздел четвърти

Права и задължения на страните

Права и задължения на кредитодателя
Кредитодателят има право да изисква от Кредитополучателя и от неговите поръчители през целия срок на Договора да предоставят в писмена форма информация и документи, включително и засягащи финансовото им състояние, като, но не само, Годишна данъчна декларация; Трудов договор; справка за платено трудово възнаграждение; документи, изходящи от работодателя; извлечение или друг удостоверителен документ, издаден от държавен или общински орган, който да свидетелства за дължимите данъци, осигуровки и други публични задължения на Кредитополучателя и поръчителите и други документи и информация.
Кредитодателят има право да получава от Кредитополучателя, съответно от поръчителите, всички дължими суми в размерите и сроковете, съгласно Договора за кредит, неговите приложения, анекси и настоящите Общи условия.
Кредитодателят има право по своя преценка да прехвърли на всяко трето лице и/или да заложи всички свои вземания по Договора и настоящите Общи условия. Кредитодателят уведомява Кредитополучателя за прехвърлянето на вземанията, освен ако новият и първоначалният кредитодател са се споразумяли първоначалният кредитодател да администрира кредита по отношение на Кредитополучателя.
Кредитодателят има право да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора за потребителски кредит, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.
Кредитодателят има всички други права и задължения, подробно описани в тези Общи условия и в Договора за потребителски кредит.
Права и задължения на кредитополучателя
Кредитополучателят има право при погасяване на кредита по договора, при поискване и във всеки момент от изпълнението на Договора да получи безвъзмездно информация за всички извършени и предстоящи плащания по кредита. Тази информация се предоставя чрез извлечение по сметката на Кредитополучателя под формата на погасителен план. Погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания. Погасителният план съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвите, таксите и други допълнителните разходи.
Кредитополучателят е длъжен да заплаща редовно, изцяло и в срок погасителните вноски, лихвите, таксите, разноските, неустойките и главницата по кредита, както и всички други дължими и изискуеми, текущи или еднократни плащания, уговорени в Договора за потребителски кредит, приложенията и анексите към Договора и настоящите Общи условия.
Кредитополучателят се задължава при сключване на Договора и по време на срока му на действие да представя и предава всички необходими документи, посочени в Договора и настоящите Общи условия и/или изисквани от Кредитодателя.
Кредитополучателят е длъжен да снабди Кредитодателя с обезпеченията, за които Кредитополучателят се е съгласил и които са конкретно уговорени от страните в Договора за кредит или в анексите или приложенията към него, както и да поддържа същите налични и валидни за целия срок на договора.
В случай че в срока на договора Кредитополучателят влезе в каквито и да е кредитни правоотношения с кредитна и/или друга финансова институция, той се задължава в 3 (три) дневен срок от настъпването на съответното събитие да уведоми Кредитодателя и при поискване от негова страна да му представи съответните договори и други, относими към кредитното правоотношение документи.
Кредитополучателят е длъжен да уведомява писмено или на електронната поща на Кредитодателя за всяка промяна на обстоятелства относно Кредитополучателя и/или неговите поръчители. Кредитополучателят трябва да извърши уведомяването по предходното изречение в срок от 3 (три) календарни дни, считано от датата на настъпване на съответната промяна. Ако промяната е предмет на вписване в официален регистър, заедно с уведомлението Кредитополучателят е длъжен да представи официално извлечение или друг удостоверителен документ, свидетелстващ за съответната промяна. Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на Кредитодателя данни и документи. В случай на възникване на затруднение за изплащане на която и да е погасителна вноска, Кредитополучателят е длъжен да уведоми Кредитодателя за затруднението минимум три дни преди датата на падежа на съответната вноска.
Кредитополучателят се задължава да съхрани цялата информация, включително но не само Договора за кредит и настоящите Общи условия и други документи предоставени му от Кредитодателя по повод и във връзка с договора за кредит на траен носител (в т.ч. Флопи диск, CD-ROM, DVD, хард диск, флаш памет или др.) или да я разпечата на хартиен носител.
Кредитополучателят има и всички други права и задължения, подробно описани в тези Общи условия и в Договора.
Обезпечения
С цел гарантиране и обезпечаване погасяването на всички дължими и изискуеми вземания на Кредитодателя към Кредитополучателя на основание Договора за кредит и настоящите Общи условия, включително главница, лихви, такси, неустойки, глоби и други разноски, до окончателното им събиране в пълен размер, в срок до края на следващия ден, считано от деня на предоставяне на сумата по кредита (денят, на който Кредитодателят е превел кредита по уговорения между страните начин), Кредитополучателят е длъжен да учреди обезпечение. Обезпеченията се определят в Договора за потребителски кредит и приложенията към него.
Обезпеченията по настоящата т. 10 гарантират плащането на всички вземания на Кредитодателя до пълното издължаване от Кредитополучателя на сумите по Договора за кредит и настоящите Общи условия.

Раздел пети

Неизпълнение и последици

Неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя

Неизпълнение от страна на Кредитополучателя е налице, когато:

 • а) Декларация, гаранция, твърдение или изявление, направени от Кредитополучателя или от трето задължено лице се окажат неавтентични, неверни, непълни или подвеждащи.
 • б) Което и да е разрешение, решение на трето задължено лице или каквото и да е разрешение, одобрение или съгласие, необходимо за изпълнение на задължение на някое от посочените лица, съгласно тези Общи условия и Договора за кредит, не е действително или е станало недействително, независимо от вида и формата на недействителност.
 • в) Кредитополучателят наруши свое задължение и/или наруши която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия или на Договора.
 • г) Кредитополучателят не изпълни в срок което е и да е парично задължение по тези Общи условия или Договора (включително, но не само – вноска по кредита, главница, лихва, такса, неустойка, комисиона и др.).
 • д) По отношение на активи или имущество или банкова сметка на Кредитополучателя и/или на трето задължено лице е налице съдебно или арбитражно решение, присъда или определение, изпълнително действие, обезпечителна мярка, запор, тежест, обезпечение, изпълнителен лист, акт на административен орган или държавна институция, или подобна процедура или акт могат да бъдат издадени, присъдени, наложени, определени или принудително преведени в изпълнение и по преценка на Кредитодателя това има или може да има реално неблагоприятно въздействие върху способността на Кредитополучателя да изпълнява своите задължения по тези Общи условия и Договора или настъпи друго обстоятелство, което по преценка на Кредитодателя има или може да има неблагоприятно въздействие върху действията, перспективите или финансовото състояние на Кредитополучателя или на трето задължено лице или да възпрепятства възможността на Кредитополучателя или на трето задължено лице да изпълнят техните задължения по тези Общи условия и Договора.
 • е) Кредитополучателят не изпълни което и да е друго задължение по тези Общи условия или Договора за кредит или не спазва друго условие, ангажимент или задължение съгласно Общите условия и/или Договора за кредит.
Права на кредитодателя при неизпълнение от страна на Кредитополучателя

В случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя, както и на неизпълнение на задължение на трето задължено лице Кредитодателят има право:

 • а) Да направи задълженията на Кредитополучателя по Договора незабавно и предсрочно изискуеми.
 • б) Да прекрати или развали Договора с писмено известие до Кредитополучателя, без да му дава допълнителен срок за изпълнение.
 • в) Да сезира органите на МВР и Прокуратурата с цел образуване на наказателно производство по реда, предвиден за това в Наказателно-процесуалния кодекс.
 • г) Да започне съдебно производство срещу Кредитополучателя с искане за връщане на главницата на кредита и дължимите лихви, такси, както и за обезщетяване на всички претърпени загуби, пропуснати ползи, и всички други вреди и разноски, претърпени от кредитодателя в резултат на неизпълнение от страна на Кредитополучателя, всички неустойки, действителните адвокатски хонорари и разноските по събирането на дължимите обезщетения и неустойки.
 • д) Да удовлетвори (включително извънсъдебно) всички свои претенции от предоставените обезпечения в съответствие с разпоредбите на тези Общи условия и Договора, договорите за обезпечения и приложимото законодателство.
 • е) Да упражнява всички други свои права, предвидени в тези Общи условия, Договора за кредит, приложенията към него и закона.
Отговорност на кредитополучателя
При настъпване на предсрочна изискуемост Кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси остатъка от главницата по кредита, всички лихви и други парични задължения, начислени до обявяване на предсрочната изискуемост на кредита.
При обявяване на предсрочна изискуемост Кредитополучателят не може да усвоява нови кредити.
При забава на което и да е парично задължение Кредитополучателят дължи законна лихва за забава върху неплатената в срок сума за времето на забавата.
В случай че Кредитополучателят не осигури и не представи в срок надлежно обезпечение по реда и при условията на настоящите Общи условия и договора за кредит или действието на обезпечението бъде по някаква причина прекратено, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя неустойка в размер, посочен в Договора за потребителски кредит и приложението към него.
Неустойките и законната лихва по Общите условия и Договора се дължат и след разваляне на договора. Неустойките и законната лихва за неизпълнение по настоящата т. 13 се дължат от Кредитополучателя независимо и ведно с начислените лихви и такси и други суми по кредита.
Изцяло за сметка на Кредитополучателя са всички необходими разноски по администриране на кредита, като: банкови такси и комисиони, такси на Изипей и други подобни, чийто размер е конкретно посочен в действащата тарифа на съответния доставчик на услугата.
В случай на частични плащания по кредита, които не погасяват всички дължими и изискуеми задължения на Кредитополучателя, то същите се погасяват в следната поредност: такси, комисиони, разноски, свързани с отпускането, обезпечаването, управлението и събирането на кредита, неустойки, лихви, главница.

Раздел шести

Прекратяване

Основания за прекратяване на договора

Договорът за кредит се прекратява:

 • а) С изтичане на срока на договора, ако Кредитополучателят е заплатил всички дължими суми по договора.
 • б) При разваляне на договора от една от страните.
 • в) При отказ на Кредитополучателя от договора съгласно условията на Договора и настоящите Общи условия, след като Кредитополучателят заплати всички дължими суми по него.
 • г) По взаимно съгласие между страните.
 • д) В други случаи, посочени в настоящите Общи условия, Договора за кредит и закона.
Последици от прекратяването

Във всички случаи на прекратяване или разваляне, платените от Кредитополучателя по договора суми (вкл. главница, лихви, такси, неустойки, разноски и др.), не подлежат на връщане, освен ако е предвидено друго в Общите условия, Договора, закона или ако Кредитодателят и Кредитополучателят уговорят друго.

Раздел седми

Лични данни

Лични данни
Във връзка със сключване на договора за кредит и на основание и по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR), Кредитополучателят дава съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от страна на Кредитодателя.
Кредитополучателят с приемане на настоящите Общи условия декларира, че е запознат и се съгласява, че преди сключване на договор за кредит Кредитодателят има право да оценява кредитоспособността му и тази на неговите поръчители въз основа на достатъчно информация, в т.ч. информацията, предоставена от Кредитополучателя при попълване на заявката за кредит, включително и ако е необходимо да извършва справка в Централния кредитен регистър, в Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите, ГД „ГРАО”, Централния регистър на длъжниците /ЦРД/ към Камарата на частните съдебни изпълнители или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на кредитополучателите. Преди сключване на Договора за кредит Кредитодателят има право да проверява истиността на предоставената от Кредитополучателя/Клиента и неговите поръчители информация.
С приемане на настоящите Общи условия Кредитополучателят се съгласява, декларира и потвърждава, че предоставянето на личните му данни е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и дава изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и изпълнението на договор за кредит, за целите на изпращане до Кредитополучателя на условия по нови договори за кредит, при спазване изискванията на действащото българско законодателство. По-специално Кредитополучателят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за следните цели:
 • а) Обработването и използването на личните му данни за оценка на кредитоспособността му и вземане на решение за отпускане на кредит.
 • б) Обработването и използването на личните му данни за сключване, изпълнение и прекратяване на договор за кредит.
 • в) Обработването и използването на личните му данни за маркетингови цели, включително директен маркетинг, маркетинг чрез СМС, Електронна поща, по Вайбър (Viber), Ремаркетинг – (маркиране на потребителите според техния интерес и конкретни действия, с цел показване на специфични спрямо тях рекламни послания) и др.
 • г) Обработването и използването на личните му данни за извършване на поведенческо таргетиране - проследяване на потребителското поведение на сайтовете на Кредитодателя, включително, но не само: посетени страници; извършени действия; детайли за устройствата, от които е посещаван сайта; IP адреси на потребителите и други детайли.
 • д) Обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните му данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на Кредитодателя, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договора, включително събиране на парични задължения.
 • е) Използването на личните му данни за целите на планиране, отчетност и статистика.
С приемане на настоящите Общи условия Кредитополучателят се съгласява, декларира и потвърждава, че Кредитодателят има право да предоставя личните му данни на трети лица, включително и на такива трети лица, находящи се извън Европейския съюз: а) на които прехвърля или възнамерява да прехвърли своите вземания; б) поддържащи платформа за прехвърляне на вземания на клиента/кредитополучателя; в) извършващи оценка на кредитния рейтинг на клиенти/кредитополучатели; г) предоставящи услуги за подобряване на рекламното таргетиране на продуктите на Кредитодателя; д) предоставящи услуги във връзка със създаване на деперсонализирани потребителски сегменти, според потребителското поведение; е) Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook (Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология); ж) Застрахователи и застрахователни посредници; з) Одитори и Одиторски предприятия; и) Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; й) Нотариуси; к) Агенции за събиране на вземания; л) Рекламни и ПР агенции; м) Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.
С приемане на настоящите Общи условия Кредитополучателят се съгласява, декларира и потвърждава, че Кредитодателят има право да изисква от Националния Осигурителен Институт и да получава наличните в информационна система данни за: а) Доходите му и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД; б) Начислен осигурителен доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.
С приемане на настоящите Общи условия Кредитополучателят декларира, че е запознат и се съгласява, че: а) Има право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните му данни; б) Има право да поиска Кредитодателят да коригира или допълни личните му данни при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до Кредитодателя; в) Има право да поиска от Кредитодателя достъп до личните си данни и/или ограничаване на обработването на личните му данни; г) Има право да направи възражение срещу обработването на личните му данни, както и правото на преносимост на данните; д) Има право да поиска изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.); е) Възможно е при обработване на личните данни Кредитодателят да извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22 от Регламента; е) Има право да подава жалба до Комисия за защита на личните данни.
С приемане на настоящите Общи условия Кредитополучателят се счита за уведомен, че по време на действие на настоящия договор и/или при наличие на други правоотношения с Кредитодателя, последният има право да обработва и съхранява личните му данни, дори при оттеглено от Кредитополучателя съгласие, на основание: а) Чл. 6, ал. 1, буква „б” от Регламента - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; б) Чл. 6, ал. 1, буква „в” от Регламента - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

Раздел осми

Способи за решаване на спорове

Решаване на спорове

При изпълнение на тези Общи условия и Договора страните ще действат добросъвестно и ще се стремят да уреждат по взаимно съгласие и чрез взаимни отстъпки възникналите между тях спорове, включително като ползват, ако е необходимо уредените в тези Общи условия и Договора и в действащото законодателство извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове. Ако страните не уредят извънсъдебно даден спор, той се отнася за разрешаване пред съответно компетентния съд в Република България.

Извънсъдебно решаване на спорове
В случай че Кредитополучателят има възражения във връзка с изпълнението на задълженията по тези Общи условия и Договора, той следва да подаде писмено възражение до Кредитодателя, в което следва да изложи оплакването си, искането си към Кредитодателя и конкретните факти, на които се позовава, както и да приложи писмените доказателства за тях, с които разполага. Възражението се подава от Кредитополучателя най-късно в 7-дневен срок от настъпването на причината за възражението, освен в случаите, за които е предвиден друг срок в тези Общи условия и Договора или в закона. Кредитодателят разглежда всяко постъпило писмено възражение на Кредитополучателя по уредената във Вътрешните му правила процедура. Кредитодателят е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за решението си по всяко постъпило възражение, отговарящо на изискванията по тази точка, в 30-дневен срок от получаването му. Ако изложеното във възражението е непълно или неясно или не приложи необходимите доказателства за изясняване на случая, Кредитодателят изисква от Кредитополучателя допълване, респ. уточняване на необходимите данни във възражението му и/или представяне на доказателствата, на които Кредитополучателят се позовава и са необходими за изясняване на случая, като в този случай срокът за произнасянето й тече от получаването на допълнено, респ. уточнено и съответстващо на уговорените в тази точка изисквания възражение от Кредитополучателя.
Ако Кредитодателят не се произнесе в предвидения в предходната точка срок, както и когато решението му не удовлетворява Кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от помирителните комисии, създадени по реда на Закона за защита на потребителите. С приемането на тези Общи условия и Договора Кредитополучателят декларира, че е информиран от Кредитодателя за наличието на възможността и за реда, по който може да сезира помирителните комисии със спора.
Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с настоящите Общи условия и Договора до Комисията за защита на потребителите в съответствие с правилата на ЗПК. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3, 4 и 5, уеб страницата й – www.kzp.bg, a електронният й адрес: info@kzp.bg.

Раздел девети

Други разпоредби

Език

Договорът, Общите условия и всчики други документи се съставят и сключват на български език, на който език ще се изготвят и подписват всички уведомления и съобщения между страните и цялостната им комуникация по време на изпълнение на договора и във връзка с изпълнението, изменението и/или прекратяването му.

Недействителност на уговорки

Недействителността на уговорка от Договора за кредит или тези Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга тяхна уговорка от Договора или Общите условия.

Получаване на документи

Със сключване на Договора за кредит Кредитополучателят удостоверява, че е запознат с цялото съдържание на тези Общи условия, съгласен е с тях, приема ги за задължителна и неразделна част от сключения между страните Договор за кредит и безусловно ще ги спазва.


Настоящите Общи условия са приети от Изпълнителните директори на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД на 10.03.2020 г. и са в сила от същата дата.

От какъв кредит имаш нужда?

 • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн, в рамките на работното време на дружеството.
 • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
 • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 5000 лева
до 24 месеца без поръчител

Вземи сега