Общи условия за ползване на уеб сайта на "AЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД - www.smilecredit.bg

Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия следните термини имат следното значение:

 • Персонален/личен акаунт представлява профилът на клиент в Уеб-сайта www.smilecredit.bg;
 • Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
 • Уеб-сайт е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намиращ се на следния адрес в Интернет-www.smilecredit.bg, на който е разположен уебсайта на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД услуги.
 • Парола за достъп е персонален код, състоящ се от цифри, букви или знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира клиента и дава право на достъп до неговия персонален акаунт в Уеб-сайта www.smilecredit.bg.
 • Клиент/Потребител е всяко физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, както и всяко физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до Уеб-сайта или страница на Уеб-сайта www.smilecredit.bg, включително и чрез пренасочване от друг интернет сайт.
 • Клиентски/Потребителски профил е обособена част от Уеб-сайта на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, съдържаща информация за Потребителя, съхранявана при www.smilecredit.bg, ползвана и обработвана съгласно Закона за защита на личните данни, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола за достъп.
 • Потребителско име е посочената от клиента лична електронна поща, посредством която последният се индивидуализира при регистрацията си на Уеб-сайта www.smilecredit.bg.
Общи разпоредби
Уеб-сайтът www.smilecredit.bg е собственост на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1164, район Лозенец, кв. Лозенец, ул. “Света гора” № 42, вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка (БНБ), под номер BGR00298, като основната дейност на дружеството е отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.
Настоящите Общи условия установяват условията и реда за ползване от Потребители на Уеб-сайта www.smilecredit.bg на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, независимо дали са се регистрирали в електронната система на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД или ползват Уеб-сайта, без да извършват регистрация.
Информация, данни или изображения, публикувани на Уеб-сайта, не са и не могат да бъдат определени, възприемани и/или интерпретирани като оферта, публично предложение, покана или някакъв друг вид търговски метод. Същите не биха могли да се възприемат и/или тълкуват като правен, икономически, финансов или друг съвет или предложение за конкретна сделка.
Клиентите, регистрирали свой персонален акаунт на Уеб-сайта, имат право да използват своя акаунт във връзка с допълнителни услуги и информация, предоставяни от “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД в рамките на обичайната му търговска дейност.
Права и задължения на "АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД
"АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД полага необходимите усилия за поддържане на точното и актуално съдържание на Уеб-сайта.
"АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.
"АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Уеб-сайта си на определени Потребители в случаите, когато Потребител разпространява посредством Интернет или по друг начин (чрез Кратки текстови съобщения, телефонни обаждания и др.) или посредством използване на услуги чрез Уеб-сайта или страницата на “Ай Ти Еф Груп” АД, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, вулгарни, дискриминационни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание и/или когато Потребителят с действията си накърнява доброто име и репутацията на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, както и когато нарушава законите на Република България, международните актове или застрашава и/или значително затруднява работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите на "АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД.
При поискване от компетентните органи на Република България, "АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД има право да предоставя на същите цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
Права и задължения на потребителя
Потребител на Уеб сайта www.smilecredit.bg не може да възпроизвежда, променя, заличава, разпространява и разгласява информацията и данни, публикувани на Уеб-сайтa.
При участие на Потребител във форум и/или блог на Уеб-сайта или в случаите, когато е предоставена друга възможност за качване (upload) на Уеб-сайта на информация от Потребител, същият се задължава да спазва следните изисквания:
 • да поставя съобщения, изписани само на български език, като има право да използва писмените знаци на други езици единствено с цел поясняване на написаното, както и когато се цитират термини, търговски марки, брандове или общоизвестни или навлезли в българския език чуждици.
 • да не поставя нецензурни, вулгарни, обидни, клеветнически, дискриминационни, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на друг Потребител или друго трето лице или на "АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД;
 • да не поставя материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.
Потребителят се задължава да не извършва каквито и да е злоумишлени деяния. Злоумишлени деяния са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Потребителят се задължава да не предоставя потребителското си име и паролата за достъп на друго лице, както и да не предоставя достъп до регистрационните зони на Уеб-сайта. Потребителят се задължава да не подпомага нерегистриран потребител да получи достъп до зоните на Уеб-сайта, изискващи регистрация.
Авторски права
Цялото съдържание на Уеб-сайта е предмет на авторското право на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД. Потребителят на този Уеб-сайт може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят на Уеб-сайта не може да възпроизвежда, копира, предава, модифицира или използва с каквато и да е публична или търговска цел Уеб-сайта или отделни негови страници без предварително писмено разрешение на "АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД.
Отговорност на страните
Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или фалшива информация и данни.
Потребителят носи отговорност за всякакви вреди, причинени на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД в резултат на злоумишлени деяния на Потребителя.
“АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД и неговите управляващи органи, служители или представители не носят отговорност за каквито и да е загуби или вреди, понесени от Потребител или други лица /включително всякакви преки и непреки загуби или вреди, пропуснати ползи, нарушена репутация, загуба на данни и поръчки/, в някаква връзка с използването или невъзможността от използване на Уеб-сайта, включително загуби или вреди поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради използване или разглеждане на Уеб-сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Уеб-сайта или други уебсайтове, свързани по някакъв начин с Уеб-сайта.
“АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Уеб-сайта www.smilecredit.bg, когато вредите са резултат или са обусловени от повреди и/или сривове в комуникационните канали с държавни и общински органи и администрация (включително БНБ, НОИ и др.), при сривове в комуникационните средства за връзка и при закъснения от страна телекомуникационните оператори, както и при други независещи от “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД обстоятелства и/или случайни събития.
“АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД не носи отговорност при неизпълнение на настоящите Общи условия или други Общи условия, публикувани на Уеб-сайта www.smilecredit.bg, когато това е резултат от форсмажорни събития и обстоятелства, каквито по своята същност представляват: природни бедствия; обществени враждебни действия; заповеди или ограничения от всякакъв характер на държавни и общински органи и администрация; случаи на война, експлозии, терористични актове, въстания, граждански бунтове, безредици, мълнии, земетресения, наводнения, арести, мерки за неотклонение или налагане на ограничения от правителството, парламента или други държавни органи.
В случай че на Уеб-сайта са публикувани рекламни материали на трети лица, именно тези трети лица са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които са публикували на Уеб-сайта, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.
Уведомления
Всички уведомления и изявления, в т.ч. търговски съобщения, до Потребителя се адресират до електронната му поща /e-mail/, посочена от него след регистрацията му на Уеб-сайта www.smilecredit.bg.
В случай че Потребителят промени адреса на електронната си поща, той се задължава да отрази промяната в своя акаунт или да уведоми “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД за това. До извършване на съответната промяна от страна на Потребителя всички съобщения, изпратени и достигнали до първоначално посочената от последния електронна поща /e-mail/ ще се считат за надлежно получени.
Заключителни разпоредби
Със зареждане в Уеб сайта www.smilecredit.bg Потребителят потвърждава, че му е известно, че предоставянето на неговите лични данни в хода на ползване нa www.smilecredit.bg е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие при необходимост неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и управлението единствено на Договорите, които Дружеството сключва по занятие, както и за маркетингови цели, при спазване изискванията на действащото законодателство.
“АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД може да промени, измени, допълни или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на Уеб-сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.
Потребителят заявява, че тези Общи условия са предоставени на неговото внимание непосредствено след зареждане на www.smilecredit.bg, запознат е със съдържанието на тези Общи условия и ги приема като всяко активно или пасивно поведение от негова страна, след като сайтът www.smilecredit.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД www.smilecredit.bg и предоставяните чрез него услуги.
При приемане на настоящите Общи условия се счита, че Потребителят е дал предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия “непоискани търговски съобщения”, отправяни от “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД до електронната поща на Потребителя, чрез СМС или по др. подобни начини.
Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Уеб страницата www.smilecredit.bg с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.
Недействителността на уговорка от настоящите Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга уговорка от настоящите Общи условия.
Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, като изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на Уеб-сайта на "АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД - www.smilecredit.bg.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД от 15.01.2013 г. и влизат в сила от същата дата.

От какъв кредит имаш нужда?

 • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн, в рамките на работното време на дружеството.
 • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
 • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 5000 лева
до 24 месеца без поръчител

Вземи сега