ПРАВИЛА

НА „SmileCredit - 8ми Рожден ден”

НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД

Организатор
Настоящата промоция “SmileCredit - 8ми Рожден ден” (наричана за краткост „Томболата”) се организира и администрира от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, ул. „Александър Стамболийски” № 84-86 („Организатор”).
Настоящите правила са публично оповестени и достъпни за целия период на провеждане на томболата на интернет страницата www.smilecredit.bg/raffle.
Участниците в томболата следва сами да проверяват за промени в настоящите правила, като Организаторът на томболата си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила.
Участвайки в томболата, участниците приемат настоящите Правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
Условия и период за участие в томболата
Участници в томболата са всички клиенти на Организатора, които са върнали в срок поне един кредит и са подали заявка за кандидатстване за кредит до „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД от 00:00 часа на 24-ти Февруари до 23:59 часа на 7-ми Март 2021 г. С оглед изпълнение на законовите изисквания, в томболата ще бъдат включени само участници, които са кандидатствали за кредит, чиято възнаградителна лихва за целия период на кредита е повече от 100 пъти размера на наградата. Напр. за участие в тегленето на наградите от 500 лв. ще бъдат допускани участници, кандидатствали за кредит с възнаградителна лихва по-голяма от 5 лв. за целия период на кредита.
Участието в томболата не е обвързано с покупката на стока или услуга и не е обвързано със сключване на договор за кредит, с изключение на наградите по т. 3.1.3., за които се изисква участник в тегленето да е бил одобрен и да е усвоил кредит.
До участие в томболата се допускат единствено физически лица над 18 години.
Право на участие в томболата нямат служители на Организатора и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени като печеливши в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши лица.
Награди
Наградите за печелившия по настоящата томбола са:
5 броя парични награди, всяка на стойност 200 (двеста) лева.
2 броя парични награди, всяка на стойност 500 (петстотин) лева.
5 броя награди опростяване на пълния размер на оскъпяването и лихвата по усвоен от тях в периода на кампанията кредит.
Паричните наградит се превеждат по сметка на получателя, изрично посочена от него. Опростяването на оскъпяването и лихвата се извършва след подписване на нов погасителен план между страните.
Теглене на наградите, обявяване на печелившите участници и получаване на наградите
Всеки клиент, подал заявка кандидатстване за кредит до „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, който отговаря на условията на настоящите Правила, автоматично става участник в томболата и се включва в тегленето на наградите.
Тегленето на наградите ще бъде извършено в офиса на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, с адрес в гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Александър Стамболийски” № 84-86, в следния период:
Между 8-ми и 12-ти Март 2021 година.
Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду участниците в томболата чрез използване на компютърен софтуер. Резултатите от тегленето на наградите се констатират от комисия, съставена от представители на Организатора.
Печелившите участници ще бъдат обявени в срок от пет работни дни след датата на изтеглянето им на интернет страницата на Организатора www.smilecredit.bg и/или на Фейсбук страницата на Организатора на томболата: bg-bg.facebook.com/SmileCreditBg.
Печелившите участници също така ще бъдат уведомени за спечелената награда по телефона.
В случай на невъзможност за свързване в рамките на 3 /три/ дни ще се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля и в случай че даден участник откаже да получи наградата си.
Начинът и времето на получаване на наградата се уточнява допълнително между служител на организатора и печеливш участник.
Всеки печеливш участник получава наградата си лично, което се удостоверява с документ за банков превод, базиран на предоставени от него данни. В случай че печеливш откаже да подаде данни за извършване на превод, се счита, че същият се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
Преди получаване на наградата, всеки печеливш участник следва да предостави сканирано копие на личната си карта, за да бъдат оформени задължителните по закон документи и служебни бележки, които ще бъдат изпратени на печелившия заедно с наградата му. В случай на признат от ТЕЛК процент инвалидност на печелившия, последния следва да предостави като условие за получаване на наградата си копие от решението на ТЕЛК. Неизпълнение на изискванията по тази точка в срок от една седмица от датата на уведомяване на клиента води до декласирането му като печеливш участник, без да е необходимо допълнителното му уведомяване, като наградата се присъжда на първия по ред резервен печеливш.

Организаторът не отговаря в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печеливш участник да се яви и да получи наградата, поради невъзможност печеливш ефективно да ползва наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

Други
Всички възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори между страните.
Организаторът на томболата не носи никаква имуществена или друга отговорност по отношение на характера на наградите и по-точно не носи никаква отговорност в случай че при реализирането на наградата печелившите участници са претърпели някакви вреди. С настоящото участниците и победителите в томболата се считат за уведомени и се съгласяват, че всякакви рискове и вреди, произтичащи от реализирането на наградите, включително и всякакви животозастрашаващи рискове, се поемат и са единствено за сметка на печелившите в томболата.

Настоящите Правила са утвърдени от Изпълнителните директори на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД със Заповед от 22.02.2021 г.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 1500 лева
до 12 месеца без поръчител

Вземи сега