ПРАВИЛА

НА „7 години SmileCredit”

НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД

Организатор
Настоящата промоция „7 години SmileCredit” (наричана за краткост „Томболата”) се организира и администрира от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, ул. „Александър Стамболийски” № 84-86 („Организатор”).
Настоящите правила са публично оповестени и достъпни за целия период на провеждане на томболата на интернет страницата www.smilecredit.bg/raffle.
Участниците в томболата следва сами да проверяват за промени в настоящите правила, като Организаторът на томболата си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила.
Участвайки в томболата, участниците приемат настоящите Правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
Условия и период за участие в томболата
Участници в томболата според периода на провеждане са:
За наградите от първата седмица на провеждане (00:00 часа на 04.Февруари - 23:59 часа на 09.Февруари) - Участват всички потребители, подали от началото на кампанията поне една заявка с минимална възнаградителна лихва 1 лв. Независимо от броя заявки подадени за периода, всеки клиент отговарящ на критериите за участие, ще бъде включен в тегленето с един шанс, като ще бъде представен със своето ЕГН.
За наградите от втората седмица на провеждане (00:00 часа на 10.Февруари - 23:59 часа на 16.Февруари) - Участват всички потребители, подали от началото на кампанията поне една заявка за кредит. Независимо от броя заявки подадени за периода, всеки клиент отговарящ на критериите за участие, ще бъде включен в тегленето с един шанс, като ще бъде представен със своето ЕГН.
За наградите от третата седмица на провеждане (00:00 часа на 17.Февруари - 23:59 часа на 23.Февруари) - Участват всички потребители, подали от началото на кампанията поне една заявка за кредит, с минимална възнаградителна лихва 5 лв. Независимо от броя усвоени кредити за периода, всеки клиент участва с един шанс, като в тегленето ще бъде представен със своето ЕГН.
За наградите от четвъртата тата седмица на провеждане (00:00 часа на 24.Февруари - 23:59 часа на 01.Март) - Участват всички потребители, подали от началото на кампанията поне една заявка за кредит, с минимална възнаградителна лихва 15 лв. Независимо от броя усвоени кредити за периода, всеки клиент участва с един шанс, като в тегленето ще бъде представен със своето ЕГН.
Участието в томболата не е обвързано с покупката на стока или услуга и не е обвързано със задължително сключване на договор за кредит.
До участие в томболата се допускат единствено физически лица над 18 години.
Право на участие в томболата нямат служители на Организатора и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени като печеливши в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши лица.
Награди
Наградите за печелившите по настоящата томбола са:
За участници, пуснали заявка между 00:00 часа на 04.Февруари - 23:59 часа на 09.Февруари - 7 бр. подаръчни карти от Технополис, всяка на стойност 100 лв.
За участници, пуснали заявка между 00:00 часа на 04.Февруари - 23:59 часа на 16.Февруари - 7 потребителя ще получат пълно опростяване на всички компоненти от оскъпяването на получен от тях кредит. За избягване на всякаква неяснота, участниците ще дължат вноските по главницата си, съгласно сключеният между страните договор. Опростяването на оскъпяването ще стане чрез сключване на Анекс между страните.
За участници, пуснали заявка между 00:00 часа на 04.Февруари - 23:59 часа на 23.Февруари - 3 бр. ваучери за екскурзия от Албена Холидейз, всеки на стойност 500 лв. Ваучерите могат да бъдат използвани до края на 2020 г. за покупка на която и да е от предлаганите от компанията услуги, включително и чрез доплащане.
За участници, пуснали заявка между 00:00 часа на 04.Февруари - 23:59 часа на 01.Март - 1 бр. Apple iPhone 11 64GB.
Наградата не може да бъде разменяна за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.
Теглене на наградите, обявяване на печелившите участници и получаване на наградите
Всеки клиент, който отговаря на условията на настоящите Правила, автоматично става участник в томболата и се включва в тегленето на наградите. Всеки клиент участва само веднъж във всяко теглене, независимо от броя подадени заявки или усвоени кредити и независимо от това дали е спечелил награда от предходно теглене.
Тегленето на наградите ще бъде извършено в офиса на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, с адрес в гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Александър Стамболийски” № 84-86, в следващата всеки период на провеждане седмица.
Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду участниците в томболата чрез използване на компютърен софтуер. Резултатите от тегленето на наградите се констатират от комисия, съставена от представители на Организатора.
Печелившите участници ще бъдат обявени в срок от пет работни дни след датата на изтеглянето им на интернет страницата на Организатора www.smilecredit.bg и/или на Фейсбук страницата на Организатора на томболата: bg-bg.facebook.com/SmileCreditBg.
Печелившите участници също така ще бъдат уведомени за спечелената награда по телефона.
В случай на невъзможност за свързване в рамките на 3 /три/ дни ще се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля и в случай че даден участник откаже да получи наградата си.
Начинът и времето на получаване на наградата се уточнява допълнително между служител на организатора и печеливш участник.
Всеки печеливш участник получава наградата си лично, което се удостоверява с протокол, подписан от служител на Организатора и от печелившия участник, в който последният се индивидуализира посредством личните си данни. В случай че печеливш откаже да подпише протокола, се счита, че същият се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
Преди получаване на наградата, всеки печеливш участник следва да предостави сканирано копие на личната си карта, за да бъдат оформени задължителните по закон документи и служебни бележки, които ще бъдат изпратени на печелившия заедно с наградата му. В случай на признат от ТЕЛК процент инвалидност на печелившия, последния следва да предостави като условие за получаване на наградата си копие от решението на ТЕЛК. Неизпълнение на изискванията по тази точка в срок от една седмица от датата на уведомяване на клиента води до декласирането му като печеливш участник, без да е необходимо допълнителното му уведомяване, като наградата се присъжда на първия по ред резервен печеливш.

Организаторът не отговаря в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печеливш участник да се яви и да получи наградата, поради невъзможност печеливш ефективно да ползва наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

Други
Всички възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори между страните.
Организаторът на томболата не носи никаква имуществена или друга отговорност по отношение на характера на наградите и по-точно не носи никаква отговорност в случай че при реализирането на наградата печелившите участници са претърпели някакви вреди. С настоящото участниците и победителите в томболата се считат за уведомени и се съгласяват, че всякакви рискове и вреди, произтичащи от реализирането на наградите, включително и всякакви животозастрашаващи рискове, се поемат и са единствено за сметка на печелившите в томболата.

Настоящите Правила са утвърдени от Изпълнителните директори на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД със Заповед от 31.01.2020 г.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Кредит на вноски

Кредит на вноски

до 1500 лева
до 12 месеца без поръчител

Вземи сега