ПРАВИЛА

НА „Лято с усмивка 2024”

НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП”

Организатор
Настоящата промоция “Лято с усмивка 2024” (наричана за краткост „Томболата”) се организира и администрира от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1407, ул. Сребърна №16, офис сграда Park Lane, етаж 8 („Организатор”).
Настоящите правила са публично оповестени и достъпни за целия период на провеждане на томболата на интернет страницата www.smilecredit.bg/raffle.
Участниците в томболата следва сами да проверяват за промени в настоящите правила, като Организаторът на томболата си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила.
Участвайки в томболата, участниците приемат настоящите Правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
Условия и период за участие в томболата
Участници в томболата са всички клиенти на Организатора, които нямат текущи просрочени кредити, не са им отписвани или прехвърляни вземания и са подали заявка за кандидатстване за кредит до „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД от 00:00 часа на 17-ти Юли до 23:59 часа на 28-ми Юли 2024 г. С оглед изпълнение на законовите изисквания, в томболата ще бъдат включени само участници, които са кандидатствали за кредит, чиято възнаградителна лихва за целия период на кредита е по-голяма от един процент от размера на съответната награда. Например, за да участва в томболата за награда от 500 лв., потребителят трябва да е кандидатствал за кредит с минимална възнаградителна лихва от 5 лв. Участието в томболата не е обвързано с покупката на стока или услуга и не е обвързано със сключване на договор за кредит.
До участие в томболата се допускат единствено физически лица над 18 години.
Право на участие в томболата нямат служители на Организатора и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени като печеливши в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши лица.
Награди
Наградите за печелившите по настоящата томбола са:
4 броя парични награди от по 500 лв. (петстотин лева) всяка.
Наградите се превеждат по сметка на получателя, изрично посочена от него.
Теглене на наградите, обявяване на печелившите участници и получаване на наградите
Всеки клиент, подал заявка кандидатстване за кредит до „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, от 00:00 часа на 17-ти Юли до 23:59 часа на 28-ми Юли 2024 г., и който отговаря на условията на настоящите Правила, автоматично става участник в томболата и се включва в тегленето на наградата.
Тегленето на наградата ще бъде извършено в офиса на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, с адрес в гр. София 1407, ул. Сребърна №16, офис сграда Park Lane, етаж 8, в следния период:
Между 1-ви и 5-ти Август 2024 година.
Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип измежду участниците в томболата чрез използване на компютърен софтуер. Резултатите от тегленето на наградата се констатират от комисия, съставена от представители на Организатора.
Печелившият участник ще бъде обявен в срок от пет работни дни след датата на изтеглянето му на интернет страницата на Организатора www.smilecredit.bg и/или на Фейсбук страницата на Организатора на томболата: bg-bg.facebook.com/SmileCreditBg.
Печелившият участник също така ще бъде уведомен за спечелената награда по телефона.
В случай на невъзможност за свързване в рамките на 3 /три/ дни ще се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля и в случай че даден участник откаже да получи наградата си.
Преди получаване на наградата, всеки печеливш участник следва да предостави сканирано копие на личната си карта, за да бъдат оформени задължителните по закон документи и служебни бележки, които ще бъдат изпратени на печелившия заедно с наградата му. В случай на признат от ТЕЛК процент инвалидност на печелившия, последния следва да предостави като условие за получаване на наградата си копие от решението на ТЕЛК. Неизпълнение на изискванията по тази точка в срок от една седмица от датата на уведомяване на клиента води до декласирането му като печеливш участник, без да е необходимо допълнителното му уведомяване, като наградата се присъжда на първия по ред резервен печеливш.

Организаторът не отговаря в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печеливш участник да се яви и да получи наградата, поради невъзможност печеливш ефективно да ползва наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

Други
Всички възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори между страните.
Организаторът на томболата не носи никаква имуществена или друга отговорност по отношение на характера на наградите и по-точно не носи никаква отговорност в случай че при реализирането на наградата печелившите участници са претърпели някакви вреди. С настоящото участниците и победителите в томболата се считат за уведомени и се съгласяват, че всякакви рискове и вреди, произтичащи от реализирането на наградите, включително и всякакви животозастрашаващи рискове, се поемат и са единствено за сметка на печелившите в томболата.

Настоящите Правила са утвърдени от Изпълнителния директор на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД със Заповед от 15.07.2024 г.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн, в рамките на работното време на дружеството.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 5000 лева
до 24 месеца без поръчител

Вземи сега