ПРАВИЛА

НА „Почивка за двама в Гърция - 2019”

НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД

Организатор
Настоящата промоция „Почивка за двама в Гърция - 2019” (наричана за краткост „Томболата”) се организира и администрира от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, ул. „Александър Стамболийски” № 84-86 („Организатор”).
Настоящите правила са публично оповестени и достъпни за целия период на провеждане на томболата на интернет страницата https://www.smilecredit.bg/?fl=raffle
Участниците в томболата следва сами да проверяват за промени в настоящите правила, като Организаторът на томболата си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила.
Участвайки в томболата, участниците приемат настоящите Правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
Условия и период за участие в томболата
Участници в томболата са всички клиенти на Организатора, които са подали заявка за кандидатстване за кредит до „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД от 00:00 часа на 1-ви Юли 2019 г. до 23:59 часа на 28-ми Юли 2019 г. С оглед изпълнение на законовите изисквания, в томболата ще бъдат включени само участници, които са кандидатствали за кредит, чиято възнаградителна лихва за целия период на кредита е над 14.40 (четиринадесет лева и четиридесет стотинки) лв. Участието в томболата не е обвързано с покупката на стока или услуга и не е обвързано със сключване на договор за кредит.
До участие в томболата се допускат единствено физически лица над 18 години.
Право на участие в томболата нямат служители на Организатора и членове на техните семейства. В случай че такива лица бъдат изтеглени като печеливши в томболата, те няма да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши лица.
Награди
Наградата за печелившия по настоящата томбола е една 7-дневна ваканция за двама в Гърция, в периода 18-ти Август до 24-ти Август, с включени закуски и вечери, в три-звезден или по-висок клас хотел по избор на организатора, с осигурен транспорт - автобус. Максималната обща стойност на екскурзията е до 1 440 лв. Туристическата такса се дължи на място и не е включена в наградата. Заплащането й е задължение на печелившия участник.
В случай, че печелившият участник иска да промени предварително резервираните дати за ваканцията, той ще трябва да се уговори това с туристическия оператор, от когото е закупена ваканцията. Организаторът няма да носи отговорност, в случай на невъзможност туристическият оператор да осигури на печелившия идентична по срок или условия ваканция. При всяко положение, на печелившият участник ще бъде предоставена ваканция на стойност до 1 440 лв.
Наградата не може да бъде разменяна за паричната му или каквато и да е друга равностойност.
Теглене на наградите, обявяване на печелившите участници и получаване на наградите
Всеки клиент, подал заявка кандидатстване за кредит до „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, който отговаря на условията на настоящите Правила, автоматично става участник в томболата и се включва в тегленето на наградите.
Тегленето на наградите ще бъде извършено в офиса на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, с адрес в гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Александър Стамболийски” № 84-86, в следния период: Между 29-ти Юли и 31-ви Юли 2019 година.
Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип измежду участниците в томболата чрез използване на компютърен софтуер. Резултатите от тегленето на наградите се констатират от комисия, съставена от представители на Организатора.
Печелившите участници ще бъдат обявени в срок от пет работни дни след датата на изтеглянето им на интернет страницата на Организатора www.smilecredit.bg и/или на Фейсбук страницата на Организатора на томболата: bg-bg.facebook.com/SmileCreditBg.
Печелившите участници също така ще бъдат уведомени за спечелената награда по телефона.
В случай на невъзможност за свързване в рамките на 3 /три/ дни ще се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш. Друг печеливш се изтегля и в случай че даден участник откаже да получи наградата си.
Начинът и времето на получаване на наградата се уточнява допълнително между служител на организатора и печеливш участник.
Всеки печеливш участник получава наградата си лично, което се удостоверява с протокол, подписан от служител на Организатора и от печелившия участник, в който последният се индивидуализира посредством личните си данни. В случай че печеливш откаже да подпише протокола, се счита, че същият се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.
Преди получаване на наградата, всеки печеливш участник следва да предостави сканирано копие на личната си карта, за да бъдат оформени задължителните по закон документи и служебни бележки, които ще бъдат изпратени на печелившия заедно с наградата му. В случай на признат от ТЕЛК процент инвалидност на печелившия, последния следва да предостави като условие за получаване на наградата си копие от решението на ТЕЛК. Неизпълнение на изискванията по тази точка в срок от една седмица от датата на уведомяване на клиента води до декласирането му като печеливш участник, без да е необходимо допълнителното му уведомяване, като наградата се присъжда на първия по ред резервен печеливш.

Организаторът не отговаря в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печеливш участник да се яви и да получи наградата, поради невъзможност печеливш ефективно да ползва наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

Други
Всички възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори между страните.
Организаторът на томболата не носи никаква имуществена или друга отговорност по отношение на характера на наградите и по-точно не носи никаква отговорност в случай че при реализирането на наградата печелившите участници са претърпели някакви вреди. С настоящото участниците и победителите в томболата се считат за уведомени и се съгласяват, че всякакви рискове и вреди, произтичащи от реализирането на наградите, включително и всякакви животозастрашаващи рискове, се поемат и са единствено за сметка на печелившите в томболата.

Настоящите Правила са утвърдени от Изпълнителните директори на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД със Заповед от 20.06.2019 г.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Кредит до заплата

Кредит до заплата

от 50 до 500 лева
до 30 дни без поръчител

Вземи сега
Кредит на вноски

Кредит на вноски

от 600 до 1500 лева
до 12 месеца без поръчител

Вземи сега