Общи условия за Лоялна програма на SmileCredit

Общи положения

Настоящите Общи условия, наричани за краткост „ОУ”, регламентират правилата за провеждане на лоялна програма за Кредитополучатели на „Ай Ти Еф Груп” АД.
Организатор на Програмата е „Ай Ти Еф Груп” АД, ЕИК 202255877, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. Сребърна №16, офис сграда Park Lane, етаж 8, e-mail: support@smilecredit.bg, наричано по-долу „SmileCredit”
Програмата стартира на 15.04.2021 г. и е безсрочна.
Тези ОУ са на разположение на интересуващите се лица на Сайта на SmileCredit, на адрес: www.smilecredit.bg/loyalty-program.
Програмата се провежда и организира за територията на Република България.

Дефиниции

Навсякъде в тези ОУ, изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение:
Програмата - е лоялна програма на SmileCredit, регламентирана съгласно настоящите ОУ, чрез която Кредитополучателите натрупват Точки, които им дават правото на преференциални условия от оскъпяването при бъдещи Договори за кредит по Кредитни продукти на SmileCredit.
Кредитополучател - ще означава всеки дееспособен гражданин на Република България, който е сключил с SmileCredit Договор за Кредит и е усвоил Кредит от SmileCredit.
Договор за Кредит - ще означава сключеният между SmileCredit и Кредитополучателя Договор за Кредит, при условията на който Кредитополучателят е усвоил Кредит.
Кредит - ще означава всяка заявена от Кредитополучателя и предоставена от SmileCredit в заем сума въз основа на приложимите Общи условия за предоставяне на кредит на SmileCredit и Договор за Кредит, сключен между SmileCredit и Кредитополучателя, както и дългът, възникнал и формиран от и във връзка с усвоената сума по Главницата, включително дължимите Лихви, разноски и др. плащания съгласно условията на Договор за Кредит и приложимите Общи условия за предоставяне на кредит на SmileCredit.
Неустойка ще означава – Обезщетение за неизпълнено задължение от страна на Кредитополучателя, установено в Договора за кредит и приложимите Общи условия, независимо от характера на задължението.
Сайт - ще означава официалният сайт на SmileCredit: www.smilecredit.bg.
Точки - ще означават Точки, натрупани от Кредитополучателите при условията на настоящите ОУ.
Профил - ще означава профил на Кредитополучател, създаден от SmileCredit, след подаване на заявление лично от Кредитополучателя до SmileCredit за получаване на Кредит, въз основа на предоставените от Кредитополучателя лични данни в заявлението, чрез който, след активацията му от Кредитополучателя, последният може след вход с потребителски име и парола, да получава актуална информация, да кандидатства за нови Кредити, да редактира и актуализира своите лични данни, както и да получава актуална информация за броя натрупани Точки, да използва натрупани Точки съгласно условията на настоящите ОУ.
Средство за комуникация от разстояние - ще означава всяко средство, което може да се използва за предоставяне на услуги от разстояние, включително финансови услуги от разстояние, без да е налице едновременното физическо присъствие на двете страни.

Участие

Участието в Програмата е доброволно и достъпно за всеки Кредитополучател.
Кредитополучатели, които отговарят на условията, посочени в настоящите ОУ придобиват автоматично право на участие в Програмата.
Комуникацията с Кредитополучателите, участващи в Програмата се извършва чрез Средства за комуникация от разстояние и чрез техните Профили.
Счита се, че Кредитополучателят е запознат и приел настоящите Общи условия с факта на заявяване за използване на натрупани от него точки при заявка за кредит.
Програмата се провежда и организира за територията на Република България.

Събиране на точки

Всеки Кредитополучател получава Точки, както следва:
За всеки нов Кредит, заявен и усвоен след стартиране на Програмата и след приемане на тези ОУ.
Със заплащане на пълния размер на всяка Погасителна вноска по Договор за Кредит, според изискванията на Програмата.
При частично заплащане на размера на Погасителна вноска по Договор за Кредит , Точки не се натрупват.
Натрупването на Точки зависи от Кредитния продукт, избран от Кредитополучателя съгласно реда и условията, уговорени в тези ОУ и сроковете, в които са върнати вноските по него.
Условия и точки:

Критерий

Точки

Върната в срок вноска

Дни забава <8 дни

2 точка

Върната вноска

Дни забава <31 дни

1 точка

Погасен в срок Кредит до заплата

Дни забава <31 дни

х2 на начислените точки за този Кредит

Погасен в срок Кредит на вноски

Размер на целия кредит до 800 лв.

Дни забава <31 дни на която и да е вноска

х1.5 на начислените точки за този Кредит

Погасен в срок Кредит на вноски

Размер на целия кредит от 800.01 до 1 000 лв

Дни забава <31 дни на която и да е вноска

х1.7 на начислените точки за този Кредит

Погасен в срок Кредит на вноски

Размер на целия кредит от 1 000.01 до 1 250 лв

Дни забава <31 дни на която и да е вноска

х2 на начислените точки за този Кредит

Погасен в срок Кредит на вноски

Размер на целия кредит над 1 250.01лв

Дни забава <31 дни на която и да е вноска

х2.2 на начислените точки за този Кредит

Точките се изчисляват автоматично съгласно условията, уговорени в тези ОУ. Точките, получени по даден Кредит са валидни за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на погасяването му и могат да бъдат използвани само за следващ Кредит.
При сторниране на плащане, начислените точки се отнемат.
SmileCredit си запазва правото да предложи кампанийно допълнителни възможности за натрупване на точки от Кредитополучателите, което ще бъде надлежно комуникирано чрез Сайта и/или други канали за комуникация с Кредитополучателите.

Отнемане на точки

SmileCredit си запазва правото да отнеме вече предоставени Точки от Кредитополучатели, в случай на просрочие на Погасителна вноска по Договор за Кредит.
Условия за отнемане на Точки:

Критерий

Точки

Максимално просрочие по която и да е върната вноска, закъснение >30 и <61 дни

-5 точки
На всяка просрочена вноска

Максимално просрочие по която и да е върната вноска, закъснение >60 и <91 дни

-10 точки
На всяка просрочена вноска

Максимално просрочие по която и да е върната вноска, закъснение >90 дни

-20 точки за кредита
Блокиране на достъпа до програмата

SmileCredit си запазва правото да отнема погрешно изчислени Точки, в случай на грешно отразени плащания или техническа грешка.
Възможно е достигане на отрицателен точков баланс по сметката на даден Кредитополучател. При усвояване на нов кредит, отрицателният баланс на Кредитополучателя се занулява.

Блокиране достъпа до Програмата

Достъпът до Програмата се преустановява за Кредитополучатели, попадащи в някое от следните условия:
Наличие на частично или изцяло просрочена с повече от 90 дни вноска.
При отказ от SmileCredit за усвояване от Кредитополучателя на допълнителни кредити.
При съдебни спорове между SmileCredit и Кредитополучателя.

Обмен на точките

Точките могат да бъдат разменени от Кредитополучателя срещу част или пълния размер на Неустойката по Кредита.
Обмяната на Точки се осъществява в хода на заявяване и сключване на Договора за Кредит, като намаленият размер на Неустойката се отразява автоматично в Погасителния план на договорите. Кредитополучателят получава, като част от преддоговорната информация, размера на Неустойката по Договора за Кредит преди и след обмяната на посочените от него Точки.
Не се допуска обмен на точки срещу пари.

Допълнителни разпоредби

Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Кредитополучателят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни.
На основание чл. 5 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), страните се съгласяват да бъдат обвързани от електронните им изявления, отправени една спрямо друга. SmileCredit има право по всяко време да изменя настоящите ОУ без предизвестие, като измененията влизат в сила считано от публикуването на ОУ на Сайта на SmileCredit, за което уведомяват Кредитополучателите посредством съобщение в Профилите и/или чрез друго Средство за комуникация от разстояние.
Електронните изявления, адресирани до SmileCredit, следва да бъдат отправени до електронна поща/e-mail, посочени от Кредитополучателя в неговия Профил. До всяка от страните електронни изявления могат да се отправят и чрез система за гласово свързване. Електронният запис от разговора се приема за електронен документ по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014. На основание чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ, страните приемат, че ще подписват изявленията с обикновен електронен подпис, за какъвто могат да се считат техните имейл адреси определени по-горе, телефонни номера, IP адреси, потребителски имена и пароли и/или други данни в електронна форма.
SmileCredit има право по всяко време да прекрати Програмата, за което уведомява Кредитополучателите посредством съобщение в Профилите.
След прекратяване на Програмата Точки не се натрупват, а вече натрупаните Точки могат да бъдат използвани от Кредитополучателите в срока по чл. 2, Раздел IV.
За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.
Всички спорове, породени от тези ОУ или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие на страните или от компетентния български съд.

Настоящите ОУ са утвърдени от Изпълнителните директори на SmileCredit със заповед 138 от 6.04.2021г., същите са публикувани на Сайта на SmileCredit, на адрес: www.smilecredit.bg/loyalty-program.

От какъв кредит имаш нужда?

  • Ние ще ти отпуснем кредит до минути, изцяло онлайн, в рамките на работното време на дружеството.
  • Попълни заявка с бързи и лесни стъпки.
  • Получаваш кредита във всеки офис на Изипей или в банкова сметка.
Бърз кредит на вноски

Бърз кредит на вноски

до 5000 лева
до 24 месеца без поръчител

Вземи сега